تحقیق آيين‌ نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق آيين‌ نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
آيين‌ نامه معاملات در بورس

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق آيين‌ نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهرانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 49 بخشی از متن تحقیق:آيين‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران قسمت اول: مقررات عمومىماده 1. تعاريف‏ (الف) منظور از “عرضه”، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده. (ب) “تقاضا”، عبارت است از اعلام آمادگى كارگزار خريدار نسبت به خريد اوراق بهادار. (ج) “قيمت”، عبارت است از نرخى كه براى هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزاران عنوان مي‏شود. (د)
“قيمت باز”، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده تعيين قيمت را به كارگزار
واگذار مينمايد، كارگزار داراى دستور معامله با قيمت باز ميباشد. (ه)
“قيمت محدود”، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده، حداكثر يا حداقل قيمتى را
براى معامله‏هاى سهام خود تعيين مينمايد، كارگزار داراى دستور معامله با
قيمت محدود است. (و) “قيمت معين”، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده،
قيمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعيين مينمايد، كارگزار داراى
دستور معامله با قيمت معين است. (ز) “قيمت مقطوع”، عبارت است از قيمت ثابتى كه كارگزار براى خريد يا فروش اوراق بهادار تعيين مينمايد. (ح) منظور از “سازمان”، در اين آيين‏نامه، سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.ماده2.
در صورتى كه كارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قيمت مقطوع عرضه كند،
خود وى نمي‏تواند قيمتى كمتر از قيمت مقطوع براى خريد اعلام نمايد، اوراق
بهادارى كه به قيمت مقطوع براى فروش عرضه مي‏گردد، به نخستين كارگزارى كه
آمادگى خود را به خريد به قيمت مزبور اعلام نمايد، فروخته خواهد شد. در
صورتى كه قيمت‏هاى پيشنهاد شده، كمتر از قيمت مقطوع باشد، معامله انجام
نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترين قيمت پيشنهاد شده،
كارگزار فروشنده، پس از ابطال پيشنهاد اوليه، پيشنهاد جديدى ارائه مي‏دهد.
ماده 3 در صورتى كه چند تن از كارگزاران، در آن واحد، هر يك تعدادى از
سهام يك شركت يا اوراق قرضه يا مشاركت از يك سرى را براى فروش به قيمت معين
عرضه نمايند و تقاضاى خريد تمام اوراق عرضه شده به قيمتى كمتر از قيمت
پيشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق كارگزار يا كارگزارانى كه
آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قيمت مورد تقاضا اعلام نمايند،
قطعيت مييابد. ماده 4. در صورتى كه كارگزار فروشنده، اوراقى را براى
فروش عرضه نمايد، و كارگزار خريدار، قيمتى را براى خريد اعلام كند و در
صورتى كه كارگزار فروشنده، پيش از پرداختن به معامله‏هاى ديگر يا اعلام
تنفس، صراحتاً اعلام ننمايد كه در قيمت پيشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه
شده نيست، كارگزار خريدار، متعهد است كه قيمت پيشنهادى خود را حفظ نمايد و
اوراق را، در صورت موافقت كارگزار فروشنده به فروش به قيمت مزبور، خريدارى
نمايد. عدول از خريد به قيمت پيشنهادى جايز نيست. ماده 10. در صورتى كه
كارگزارى نسبت به خريد تعدادى از اوراق به نرخ معينى، اعلام آمادگى نمايد،
معامله در مورد اوراق نخستين كارگزار يا كارگزارانى كه حاضر باشند تمام يا
قسمتى از اوراق را به قيمت مزبور به فروش رسانند، قطعيت مييابد. ماده
11. در صورتى كه عرضه يا تقاضاى كارگزاران فروشنده يا خريدار در قيمت‏هاى
معين اعلام گردد، و در هر مورد، خريدار يا فروشنده‏اى در اين نرخ‏ها وجود
نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله ديگر، به خودى
خود، ابطال ميگردد و در صورت تمايل كارگزار، اين عرضه و يا تقاضا، دوباره
در همان جلسه تكرار مي‏شود. ماده 12. در مواردى كه كارگزارى نسبت به
تضمين فروش يا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و
نسبت به بازاريابى براى اين اوراق اقدام نموده باشد، مراتب بايد قبلاً به
اطلاع دبيركل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزينه و زحمتى كه
كارگزار ذيربط در اين زمينه متحمل گرديده است، حق تقدمى براى وى در نظر
گيرد. در اين موارد، سازمان طى جلسه‏اى كه با حضور كارگزاران تشكيل خواهد
شد، نسبت به تعيين سهميه براى هر كارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و
سهميه هر يك از كارگزاران را كه در هر صورت، از ميزان مورد درخواست آنها
بيشتر نخواهد بود، به هر يك از آنها ابلاغ مينمايد و كارگزاران موظفند
ميزان فروش تعيين شده را در روزى كه اوراق براى فروش عرضه ميگردد، مراعات
كنند و براى فروش سهميه خود اقدام نمايند. ماده 13. وجوه مربوط به سهام
معامله شده در بورس همراه با وكالت‏نامه فروش سهام و اصل سهام بايد حداكثر
تا 72 ساعت از تاريخ معامله بين كارگزاران خريدار و فروشنده رد و بدل
گردد. كارگزار فروشنده، موظف است تشريفات مربوط به انتقال سهام معامله شده
را ظرف هفت روز از تاريخ معامله انجام داده و سهام را تحويل خريدار نمايد.
در صورتى كه علل يا توافقى ديگر در مورد تحويل بعد از مهلت‏هاى تعيين شده،
وجود داشته باشد، مراتب بايد قبلاً به اطلاع دبيركل سازمان برسد. در هر
صورت، معامله انجام شده، قطعى به شمار ميرود. ماده 14. وجوه مربوط به
معامله‏هاى اوراق قرضه و مشاركت، بايد حداكثر ظرف 24 ساعت از تاريخ معامله،
واريز شود. بهره گذشته اوراق تا روز دريافت وجوه، به نفع فروشنده، محاسبه و
اخذ ميگردد. بنابراين، در موقع معامله بايد توافق لازم بين كارگزاران
خريدار و فروشنده در مورد زمان پرداخت وجوه و تحويل اوراق به عمل آيد تا
بهره گذشته محاسبه گردد. در صورتى كه وجوه اوراق قرضه پس از 24 ساعت پرداخت
نشود، كارگزار فروشنده ميتواند نسبت به ابطال معامله يا اخذ بهرهاى از
قرار 12 درصد در سال براى هر روزى كه وجه ديرتر پرداخته شود، اقدام نمايد.
در هر صورت، كارگزار خريدار نميتواند معامله انجام شده را ابطال نمايد و در
صورت مطالبه خسارت از طرف كارگزار فروشنده، موظف به پرداخت آن است. تبصره:
خريدار بايد خسارت‏هاى تأخير قانونى ناشى از تأخير پرداخت و وصول وجه
اوراق را به كارگزار خود بپردازد. تسليم اوراق به خريدار، موكول به انجام
تعهدات خريدار، از جمله پرداخت خسارت تأخير تأديه قانونى است. ماده 15.
معامله‏هاى اوراق قرضه و مشاركت طبق مندرجات راهنماى معامله‏هاى اوراق
قرضه* و مشاركت در بورس كه جزء لاينفك اين آيين‏نامه است، انجام خواهد شد.
*براى اطلاع از مندرجات اين راهنما، به سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار
تهران مراجعه كنيد. ماده 17. در صورتى كه كارگزارى، تعدادى اوراق
بهادار براى فروش عرضه نمايد، و كارگزاران ديگر، خريدار قسمتى از آن باشند،
كارگزار عرضه كننده، مكلّف است پس از قطعى شدن معامله، اوراق را تفكيك
نموده و آن قسمت از اوراق را كه نسبت به آنها تعهد خريد شده است، به
خريداران انتقال دهد. در صورتى كه كارگزار بخواهد اين گونه اوراق را به طور
يكجا به فروش برساند، بايد در موقع عرضه، اين موضوع را مطرح نمايد. ماده
18. در مواقعى كه اعلام خريد كارگزاران يا قطعيت معامله مورد ترديد باشد،
رأى دبيركل سازمان يا نماينده وى در حل اختلاف، قطعى است و بايد از آن
پيروى كنند …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
آيين‌ نامه معاملات در بورس تحقیق در مورد آيين‌ نامه معاملات در بورس دانلود تحقیق آيين‌ نامه معاملات در بورس دانلود رایگان تحقیق آيين‌ نامه معاملات در بورس پروژه آيين‌ نامه معاملات در بورس مقاله آيين‌ نامه معاملات در بورس تحقیق حسابداری در مورد

SMS و MMS

MMS,SMS,اسلاید,پاورپوینت دانلود SMS و MMS دانلود فایل SMS  و MMS در قالب پاورپوینت و 28 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: SMS MMS پاورپوینت اسلاید

تحقیق طرز كار جوشكاري به روش GTAW (TIG)

پاورپوینت آماده مهندسی مواد جوشكاري TIG,پاورپوینت جوشكاري TIG,تحقیق جوشكاري TIG,جوشكاري TIG,دانلود power point جوش,دانلود پاورپوینت جوشكاري TIG,دانلود پاورپوینت در مورد جوشكاري TIG,دانلود تحقیق جوشكاري TIG,دانلود رایگان پاورپوینت جوشكاري TIG تحقیق طرز كار جوشكاري به روش GTAW (TIG) رفتن به سایت…

خلاصه ای از مطالب درس ارزیابی کار و زمان

پروژه درس ارزیابی کار و زمان,تحقیق درس ارزیابی کار و زمان,جزوه درس ارزیابی کار و زمان,دانلود پروژه درس ارزیابی کار و زمان,دانلود جزوه درس ارزیابی کار و زمان,درس ارزیابی کار و زمان,سوالات درس ارزیابی کار و زمان,کتاب درس ارزیابی کار…

پاورپوینت هزينه يابي برمبناي هدف

پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای هدف,دانلود مقاله هزینه یابی هدف,روش هزینه یابی معکوس,مقاله هزینه یابی بر مبنای هدف,هزینه یابی بر مبنای هدفpdf,هزینه یابی بر مبنای هدفppt,هزینه یابی کایزن,هزینه یابی هدف چیست پاورپوینت هزينه يابي برمبناي هدف رفتن به سایت اصلی…

تحقیق چگونه جلوتر از زمان حركت كنيد (مديريت زمان)

پاورپوینت مديريت زمان,پروژه آماده در,تحقیق آماده در مورد مديريت زمان,تحقیق در موردمديريت زمان,تحقیق مديريت زمان,دانلود تحقیق در مورد مديريت زمان,دانلود تحقیق مديريت زمان,دانلود مقاله مديريت زمان,مديريت زمان تحقیق چگونه جلوتر از زمان حركت كنيد (مديريت زمان) رفتن به سایت اصلی…

پاورپوینت فصل سوم فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع روابط انرژی در حرکت نوسانی ساده

پاورپوینت فصل سوم فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع روابط انرژی در حرکت نوسانی ساده جزوه حرکت نوسانی فیزیک پیش دانشگاهی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل سوم فیزیک پیش دانشگاهی با موضوع روابط انرژی در حرکت نوسانی ساده،در قالب…

تحقیق تاریخچه ورزش در ایران

بررسی ورزش در ایران,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون ورزش,پروژه ورزش در ایران,تحقیق تربیت بدنی ورزش در ایران,تحقیق در مورد ورزش در ایران,تحقیق ورزش در ایران,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد ورزش در جوانان و نوجوانان,دانلود تحقیق ورزش در ایران,مقاله ورزش…

تحقیق آشنایی با ماشین بینایی سنجی و تصویربرداری دیجیتالی

ابعاد مکانیکی,بانک اطلاعاتی,تشخیص رنگ,تصویر برداری,تصویر برداری دیجیتالی,تکنولوژی,سنسور تحقیق آشنایی با ماشین بینایی سنجی و تصویربرداری دیجیتالی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع آشنایی با ماشین بینایی سنجی و تصویربرداری دیجیتالی،در قالب word و در 185 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل…

تحقیق هخامنشیان

تحقیق هخامنشیان دوران هخامنشیان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع هخامنشیان،در قالب word و در 60 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهکشور و سرزمینمردم و طوایفشاهنشاهان هخامنشیسنگ‌نگاره‌های تخت جمشیدتمدن و فرهنگ هخامنشیلباس ویژه شاهنشاهکشورداریمرگ کوروش کبیرسلطنت داریوش بزرگوضع اجتماعی و…

 • پاورپوینت تكنولوژي قالب هاي فورجينگ
 • پاورپوینت تكنولوژي قالبهاي فورجينگ,تحقیق تكنولوژي قالبهاي فورجينگ,تكنولوژي قالبهاي فورجينگ,دانلود پاورپوینت تكنولوژي قالبهاي فورجينگ,دانلود پاورپوینت در مورد تكنولوژي قالبهاي فورجينگ,دانلود رایگان پاورپوینت تكنولوژي قالبهاي فورجينگ پاورپوینت تكنولوژي قالب هاي فورجينگ رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت تكنولوژي قالب هاي فورجينگ قالب…

 • فیلم آموزش کامل درس سوم زبان انگلیسی هشتم (My Abilities: توانایی های من)
 • آموزش زبان انگلیسی,دانلود آموزش زبان انگلیسی,دانلود درس سوم زبان هشتم,دانلود زبان انگلیسی به ز,دانلود زبان انگلیسی پایه هشتم,دانلود زبان انگلیسی دوم راهنمایی,درس سوم زبان هشتم,زبان انگلیسی به زبان ساده,زبان انگلیسی پایه هشتم,زبان انگلیسی دوم راهنمایی دانلود فیلم آموزش کامل درس…

 • تحقیق غزوه های رسول خدا (ص)
 • تحقیق غزوه,تحقیق غزوه های پیامبر,تحقیق غزوه های حضرت رسول,دانلود تحقیق غزوه های حضرت رسول,دذانلود تحقیق غزوه های پیامبر,غزوه,غزوه مسلمین,غزوه های پیامبر,غزوه های پیامبر اکرم,غزوه های حضرت رسول دانلود تحقیق غزوه های رسول خدا (ص) دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع…

 • تحقیق وب سرویس و ویروس های اینترنتی
 • تکنولوژی,سیستم,کامپیوتر,وب سرویس,ویروس اینترنتی تحقیق وب سرویس و ویروس های اینترنتی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع وب سرویس و ویروس های اینترنتی،در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش، شامل:وب سرويس چيست؟ نکات تکنولوژي وب سرويس Web Services Description Languageو…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس) تالیف حسن شعبانی
 • پاورپوینت خلاصه کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس) تالیف حسن شعبانی کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس) حسن شعبانی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مهارت های آموزشی…

 • ماشين هاي راه سازي، لودر LI20E شركت هپكو
 • LI20E,راه سازي,شركت هپكو,لودر,ماشين,هپکو دانلود ماشين هاي راه سازي، لودر LI20E شركت هپكو دانلود فایل مقدمه: از زمان بشر اوليه تاكنون، انسان همواره سعي داشته تا با ابداع و به كارگرفتن آلات مكانيكي، عوارض سطح زمين را به طريقي تغيير دهد…

 • تحقیق تحليلي بر حضور حماس در پارلمان فلسطين و مواضع آتي آن
 • پارلمان,چرايي رويكرد پارلمان حماس,حضور حماس,فلسطین تحقیق تحليلي بر حضور حماس در پارلمان فلسطين و مواضع آتي آن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع تحليلي بر حضور حماس در پارلمان فلسطين و مواضع آتي آن،در قالب word و در 34…

 • دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری
 • خرید گزارش کارآموزی رشته معماری,خرید گزارش کارورزی رشته معماری,دانلود پروژه کارآموزی رشته معماری,دانلود کارآموزی رشته معماری,دانلود گزارش کار رشته معماری,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی رشته معماری,کارورزی,گزارش کارآموزی رشته معماری دانلود دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین…

 • بررسی بیماری های سالمندان و ارائه خدمات درمانی به آن ها
 • ارائه خدمات به سالمندان,بررسي ناتوانی سالمندان,بررسی ارائه خدمات درمانی به سالمندان,بیماری های افراد سالمند,بیماری های سالمندان,پایان نامه خانه سالمندان,حمایت از سالمندان,سالمندان,سالمندی,نحوه خدمات به سالمندان دانلود بررسی بیماری های سالمندان و ارائه خدمات درمانی به آن ها دانلود فایل مقاله با…

 • پاورپوینت 30 نکته در بازاریابی موفق
 • اصول بازاریابی موفق,بازاریابی موفق,بازاریابی موفق تلفنی,بازاریابی موفق در ایران,پاورپوینت بازاریابی موفق,پایان نامه بازاریابی موفق,تحقیق بازاریابی موفق,مدیریت فروش,مدیریت فروش و بازاریابی,مدیریت فروش و بازاریابی pdf,مقاله بازاریابی موفق دانلود پاورپوینت 30 نکته در بازاریابی موفق دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع 30…

 • تحقيق نحوه انتخاب یک DVD
 • dvd,dvd چيست,انواع dvd,تحقيق كامپيوتر,تعريف dvd,دانلود تحقيق,دي وي دي,ساختار DVD,كار تحقيقي كامپيوتر,كامپيوتر و آي تي دانلود تحقيق نحوه انتخاب یک DVD دانلود فایل DVD از کلمات Digital Versatile Disc ، اقتباس شده است .با استفاده از درایوهای DVD می توان اطلاعاتی…

 • تحقيق کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل
 • تاريخچه كلاهبرداري,تحقیق چک بلامحل,جرم كلاهبرداري در فقه,صدور چك بلامحل,صدور چك بلامحل از حساب مسدود,قانون صدور چك بلامحل,كلاهبرداري,کلاهبرداری با چک,مجازات صدور چك بلامحل,مقاله صدور چك بلامحل دانلود تحقيق کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل دانلود فایل دانلود تحقيق با موضوع…

 • تحقیق بررسی کلاهبرداری
 • بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری,بررسی جرم کلاهبرداری,بررسی حقوقی جرم کلاهبرداری,بررسی حقوقی جرم کلاهبرداری اینترنتی,بررسی حقوقی کلاهبرداری,بررسی حقوقی کلاهبرداری اینترنتی,بررسی کلاهبرداری,تحقیق بررسی کلاهبرداری,مقاله بررسی کلاهبرداری دانلود تحقیق بررسی کلاهبرداری دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع بررسی کلاهبرداری،در قالب word و در 88 صفحه، قابل…

 • اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين؛ آرژانتين، برزيل و مكزيك
 • دانلود تحقیق,دولت الکترونیک آرژانتين,دولت الکترونیک برزيل,دولت الکترونیک مكزيك,مقاله دولت الکترونیک دانلود اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين؛ آرژانتين، برزيل و مكزيك دانلود فایل مقاله ترجمه شده، اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين؛ آرژانتين، برزيل و مكزيك…

 • شیپ فایل جاده های ارتباطی استان کرمان
 • Drinages,GIS,جاده های ارتباطی استان کرمان,جاده های ارتباطی استان ها,دانلود جاده های ارتباطی استان ها,راه های ارتباطی استان کرمان,شیپ فایل جاده های ارتباطی,لایه جی آی اسی جاده های ارتباطی,نقشه جاده های ارتباطی دانلود شیپ فایل جاده های ارتباطی استان کرمان دانلود…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان استهبان (واقع در استان فارس)
 • استان فارس,شهرستان استهبان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان استهبان (واقع در استان فارس) دانلود فایل 1. این…

 • پاورپوینت سيستم اعصاب مركزي انسان
 • پاورپوینت سيستم اعصاب مركزي انسان دانلود پاورپوینت سيستم اعصاب مركزي انسان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع سيستم اعصاب مركزي انسان، در قالب ppt و در 99 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:دستگاه عصبي nervous systemويژگي هاي بافت عصبيساختار نرون…

 • پاورپوینت تفاوت های فردی (بحثی پیرامون ایجاد تعامل رفتاری بین دانش آموزان، اولیا و مربیان)
 • پاورپوینت تفاوت های فردی (بحثی پیرامون ایجاد تعامل رفتاری بین دانش آموزان، اولیا و مربیان) تفاوت های فردی رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع بحثی پیرامون ایجاد تعامل رفتاری بین دانش آموزان، اولیا و مربیان به جهت پیشگیری…

 • تحقیق انقلاب
 • انقلاب,تحقیق انقلاب,مقاله انقلاب تحقیق انقلاب رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع انقلاب،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:انقلاب در لغت به معنی زیر و رو شدن یا پشت و رو شدن و نظیر این…

 • تحقيق پيرامون گرمايش از كف
 • انواع چيلر,تحقيق مكانيك,چيلر,حرارت,دانلود تحقيق,سرمايش,عايقكاري,كار تحقيقي مكانيك,گرم كردن خانه ها از كف,گرما,گرما از كف زمين,گرمايش,گرمايش از كف,نحوه چيدمان لوله ها در كف دانلود تحقيق پيرامون گرمايش از كف دانلود فایل مقدمه : با افزایش روز افزون جمعیت و همچنین كاهش منابع…

 • پاورپوینت آموزش درس پانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (انواع لباس)
 • پاورپوینت آموزش درس پانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم (انواع لباس) درس انواع لباس رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درس پانزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ( انواع لباس ) در 22 اسلاید زیبا و جذاب شامل موضوع درس…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان نمین
 • دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان نمین,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نمین,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان نمین,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان نمین دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…

 • تحقیق انواع سنگ ها
 • انواع سنگ,سنگ,سنگ آذرین,سنگ تراورتن,سنگ رسوبی تحقیق انواع سنگ ها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع انواع سنگ ها،در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش، شامل:سه خانواده سنگ سنگهای آذر آواری و توفها مباحث مرتبط با عنوان سنگ شناسی رسوبیریشه لغوی تاریخچه…

 • گزارش کارآموزی حسابداری مالی در شرکت سداد ماشین
 • دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مالی,گزارش کار کارآموزی حسابداری مالی,گزارش کارآموزی حسابداری اداره مالیات,گزارش کارآموزی حسابداری امور مالی,گزارش کارآموزی حسابداری رشته مالی,گزارش کارآموزی حسابداری مالی گزارش کارآموزی حسابداری مالی در شرکت سداد ماشین رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب:مقدمه ای بر…

 • تحقیق سنتهاي الهي و سنتهاي بشري
 • الهي بودن سنتها,تاثير و تاثر سنن مختلف روي يكديگر,حتمي بودن سنتهاي الهي,دنيوي بودن سنتها,سنتهاي الهي,سنتهاي بشري,عام و جهاني بودن سنتها دانلود تحقیق سنتهاي الهي و سنتهاي بشري دانلود فایل انسان‏ها در زندگی اجتماعی و فردی خود، قوانین و مقرراتی را…

 • پاورپوینت نوآوری
 • پاورپوینت در مورد نوآوری,پاورپوینت نوآوری,پایان نامه نوآوری,تحقیق در مورد نوآوری,تحقیق نوآوری,دانلود پاورپوینت نوآوری,دانلود تحقیق نوآوری,دانلود مقاله نوآوری,مقاله در مورد نوآوری,مقاله نوآوری دانلود پاورپوینت نوآوری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع نوآوریدر قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از…

 • ماکت 3 بعدی سنجاب
 • الگوی ماکت,دانلود الگوی ماکت,دانلود رایگان,دانلود رایگان کاردستی,دانلود رایگان ماکت,دانلود کاردستی کاغذی,دانلود ماکت کاغذی,دانلود نحوه ساخت کاردس,دانلود نحوه ساخت ماکت,ساخت ماکت کاغذی,کاردستی کاغذی,نحوه ساخت ماکت دانلود ماکت 3 بعدی سنجاب دانلود فایل ماکت کاغذی 3 بعدی سنجابماکت 3 بعدی کاغذی سنجاب…

 • جزوه تایپ شده، رنگی و مصور ترجمه متون و قواعد عربی اول دبیرستان
 • بهترین جزوه عربی 1,جزوه رایگان عربی 1,جزوه کامل عربی 1,جزوه کامل عربی اول دبیرستان,دانلود جزوه عربی 1,دانلود جزوه کامل عربی 1,دانلود رایگان جزوه عربی 1,عربی 1 کنکور,عربی اول دبیرستان برای کنکور,قواعد عربی 1 برای کنکور,قواعد کامل عربی 1 دانلود جزوه…

 • جزوه حقوق تجارت بین الملل
 • جزوات حقوق تجارت بین الملل,جزوه حقوق تجارت بین الملل,جزوه حقوق تجارت بین الملل دکتر شیروی,جزوه حقوق تجارت بین الملل شیروی,جزوه درس حقوق تجارت بین الملل,جزوه درسی حقوق تجارت بین الملل,دانلود جزوه حقوق تجارت بین الملل جزوه حقوق تجارت بین الملل…

 • برنامه دفترچه تلفن (phone book) با امکان دو زبانه بودن، خواندن شماره‌ ها و خروجی Excel
 • برنامه دفترچه تلفن,پروژه برنامه دفترچه تلفن,پروژه برنامه نویسی برنامه دفترچه تلفن,پروژه کامپیوتر برنامه دفترچه تلفن,دانلود برنامه دفترچه تلفن,دانلود پروژه برنامه دفترچه تلفن,دانلود پروژه دفترچه تلفن,دانلود رایگان برنامه دفترچه تلفن دانلود برنامه دفترچه تلفن (phone book) با امکان دو زبانه بودن،…

  پاسخی بگذارید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *